وبسایت دکتر سینما – روانشناسی و سینما ( دکتر غلامرضا گرشاسبی )

پروژه ها

 

امروزه بسیاری از متخصصان ” فیلم‌درمانی” بر این باورند که ” دیگر جایز نیست که صرفاً به سینما برویم و یا در خانه فیلمی ببینیم تا وقت تلف کنیم، ما به اندازه کافی وقت برای فکر کردن و اندیشیدن کم داریم که بخواهیم وقت خود را با سرگرمی تلف کنیم، حداقل کاری که یک فیلم باید بکند، اینست که ما را از نظر هیجانی و یا عاطفی شارژ نماید.”