ربات تلگرام ذخیره ویدئونوت

پروژه ها

 

با استفاده از این ربات کاربران می توانند ویدئونوت های تلگرام ( ویدئوهای دایره ای) را به ویدئوی معمولی تبدیل کرده و ذخیره نمایند.

همچنین قابلیت تبدیل ویدئوی معمولی به ویدئونوت در این ربات وجود دارد.