ربات تلگرام لرزه نگار

پروژه ها

 

اطلاع رسانی و نمایش آخرین زمین لرزه های ثبت شده در مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران…