ربات تلگرام مدرسه اسلامی هنر

پروژه ها

 

مدرسه اسلامی هنر با بیش از ۱۵ سال تجربه، عرصه های رسانه و تبلیغ دینی را با هنر گسترش داده و کوشیده تا صدای رسای دین را در فرم و قالبهای بدیع و خلاقانه، شیواتر به گوش مخاطبین تشنه برساند و برای محقق شدن این مهم، از اساتید برجسته و بنام هر حوزه بهره گرفته است.